سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

دوازده گفتگوی حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عکّا

دوازده گفتگوی حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عکّا بین سالهای ١٩٠۴ و ١٩٠٧.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر