سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

مقالهٔ شخصى سيّاح

روایتی تاریخی بقلم حضرت عبدالبهاء که حدود سال ۱۸۸۶ نوشته شده و اوّل‌بار بدون ذکر نام نویسنده در سال ۱۸۹۰ به طبع رسیده است. ترجمهٔ انگلیسی آن توسّط پروفسور ادوارد براون تهیّه و در سال ۱۸۹۱ به وسیلهٔ دانشگاه کمبریج طبع گردید.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر