سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

تذكرة الوفاء

شرح احوال حدود هشتاد تن از بهائیان اولیّه که از روی بیانات حضرت عبدالبهاء در حیفا در سالهای ١٩١۵-١٩١۴ یادداشت گردید و سپس توسّط حضرت عبدالبهاء تصحیح شد و بصورت یک مجلّد در سال ١٩٢۴ به طبع رسید.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر

مطالعۀ آن لاین