کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۳۹

جناب استاد علی اکبر نجّار


و از جملۀ مهاجرین و مجاورین جناب استاد علی اکبر نجّار بود از خیل ابرار بود و سرحلقۀ اخیار در ایران از قدمای احباب بود و از اجلّۀ اصحاب از بدایت امر اللّه همدم و همراز گشت و با نغمه و آواز شد مطّلع بر حجج و براهین شد و متتبّع در آیات نور مبین طبع شعری داشت و قریحۀ سیّال قصائدی در محامد جمال مبارک انشاء نمود

و در صنعت نجّاری خارق‌العاده مهارت داشت مصنوعات دقیقه ترتیب میداد نجّاری را بدقیقی مشابه خاتم‌سازی نموده بود در فنّ ریاضی نهایت مهارت داشت و ملاحظات دقیقی بیان مینمود

باری این شخص بزرگوار از یزد به عراق شتافت و بساحت اقدس مشرّف گشت فوز عظیم یافت و فیض مبین جست جمال مبارک نهایت عنایت در حقّ او مجرا میفرمودند و اکثر ایّام بساحت اقدس مشرّف میگشت و از جملۀ نفوسی است که از زوراء سرگون به حدباء گشت و مشقّت زیادی دید مدّتی در موصل در نهایت عسرت و بنهایت قناعت ایّامی بسر میبرد همیشه زبان تشکّر داشت و بیان تضرّع و تبتّل

نهایت از موصل ببقعۀ مبارکه آمد و در جوار روضۀ مقدّسه بذکر و فکر و مناجات مشغول بود در شبهای تاریک جزع و زاری مینمود و بیقراری میکرد در مقام ابتهال با چشمی اشکبار و قلبی آتش‌بار مناجات مینمود و بکلّی از این خاکدان فانی منقطع و بیزار بود و دائماً آرزوی صعود مینمود و رجای اجر موعود میفرمود زیرا از فراق نیّر آفاق طاقتش طاق و مشتاق جنّت لقا و مشاهدۀ انوار ملکوت ابهی بود عاقبت دعایش مستجاب شد و صعود بجهان الهی محفل تجلّی ربّ الأرباب نمود

علیه صلوات اللّه و سلامه و ادخله اللّه فی دار السّلام بقوله تعالی و لهم دار السّلام عند ربّهم و اللّه رؤف بالعباد