کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۵۱

جناب آقا عبدالرّحیم مسگر


و از جملۀ مهاجرین و مجاورین آقا عبدالرّحیم مسگر است این شخص بردبار و حلیم از اهل کاشان و از قدمای احبّای حضرت یزدانست هنوز عارضش ساده که بادۀ محبّت اللّه نوشید و مائدۀ آسمانی مهیّا و آماده دید نصیب از هدایت کبری یافت و بهره از موهبت عظمی

بعد از اندک زمانی از موطن خویش بگلشن زوراء پرید و بشرف لقای حضرت مقصود رسید در عراق ایّامی بسر برد از الطاف بی‌پایان تاجی بر سر نهاد زیرا بحضور مشرّف میشد بکرّات در رکاب مبارک پیاده به کاظمین علیهما السّلام میشتافت و حظّ موفور مییافت

او نیز از جملۀ اسرا در موصل حدباء بود عاقبت خود را بقلعۀ عکّا کشید و در جوار الطاف ایّامی بسر میبرد کسب ضعیفی داشت ولی قناعت مینمود و مسرور و راضی بود و در سبیل رشاد عمرش به هشتاد رسید و در نهایت صبر و سکون بدرگاه حضرت بیچون صعود نمود تغمّده اللّه بفضله و رحمته و البسه حلل الغفران فی جنّة الرّضوان قبر روشنش در عکّا است