کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۲۹

جناب حاجی فرج‌اللّه تفریشی


و از جملۀ مهاجرین و مجاورین جناب حاجی فرج‌اللّه تفریشی بود این شخص فرخنده از عنفوان جوانی بندۀ جمال مبارک بود و با پدر بزرگوارش آقا لطف‌اللّه از ایران بارض سرّ مهاجرت نمود جناب آقا لطف‌اللّه مؤمن و موقن و بر محبّت جمال مبارک ثابت و راسخ متحمّل و بردبار بود و از زخارف این عالم و حطام دنیا عاری و در کنار در نهایت قناعت در جوار حضرت احدیّت ایّام بسر میبرد و در نهایت تذلّل و انکسار بدرگاه پروردگار از این جهان فانی بجهان نامتناهی پرواز کرد قبر معطّر او در ادرنه است

امّا حاجی فرج‌اللّه در ادرنه باقی و برقرار بود تا آنکه ستمکاران جمال مبارک را نفی به عکّا نمودند در معیّت جمال مبارک باین سجن اعظم وارد شد بعد از آنی که سختی براحت مبدّل گشت بکسب مشغول گردید و با جناب آقا محمّد علی اصفهانی شریک و سهیم بود ایّامی بنهایت راحت و خوشی میگذراند تا آنکه مرخّص شد و به هندوستان شتافت مدّتی در هندوستان بود تا آنکه پرواز بگلستان غفران کرد و بجوار رحمت پروردگار رسید

این بندۀ آستان جمال مبارک در رزایا و بلایا با دوستان شریک بود و در مصائب و رزایا سهیم مشمول الطاف جمال مبارک بود و مسرور به عنایت نامتناهی از جملۀ اصحاب بود و معاشر و مجالس با احباب قلب سلیم داشت و جسمی نحیف و علیل با وجود این شاکر بود و راضی و صابر در بلایای سبیل الهی علیه التّحیّة و الثّنآء و له العطیّة و البرکات من السّمآء و علیه البهآء الأبهی قبر پاکش در بمبئی هندوستان است