کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۴۴

جناب حسین افندی تبریزی


و از جملۀ مهاجرین و مجاورین حسین افندی تبریزیست این جوان از اهل تبریز و از صهبای محبّت اللّه جام لبریز بود در ریعان جوانی از ایران به یونان سفر نمود و ایّامی در آن خطّه و دیار بکسب و کار مشغول بود و اوقاتی بسر میبرد تا آنکه بدرقۀ عنایت رسید از یونان به ازمیر شتافت و در آن اقلیم بشارت ظهور جدید شنید بجوش و خروش آمد و از آهنگ سروش مست و مدهوش شد از سود و زیان برست و آهنگ کوی جانان نمود و بآستان مقدّس فائز گشت مدّتی ملازم درگاه بود و مقرّب بارگاه بعد مأمور بسکنی در مدینۀ حیفا گردید

همواره بخدمت یاران پرداخت و محطّ رحال دوستان بود بسیار خوش‌خلق و خوش‌خو بود اخلاق بدیع داشت و مقصد رفیع با دوست و بیگانه آشنا بود و بجمیع ملل ارض خیرخواه و مهربان

بعد از صعود نیّر اعظم بملأ اعلی ثابت و مستقیم بود و بر عبودیّت جمال مبارک راسخ و مستدیم و با یاران مونس و ندیم مدّتی مدیده بر این منوال سلوک مینمود و خود را عزیزتر از سلاطین و ملوک میدید تا آنکه صهریّت حضرت آقا میرزا محمّد قلی برادر جمال مبارک حاصل کرد بر این منوال اوقاتی در کمال روح و ریحان بسر برد و از افتتان و امتحان خائف و هراسان بود که مبادا طوفان امتحان اوج گیرد و موج افتتان نفوس را بقعر بی‌پایان رساند همواره خائف و هراسان بود و آه و فغان مینمود تا آنکه از حیات دنیا بیزار شد و بدست خویش نزع ثیاب حیات این جهان کرد

علیه التّحیّة و الثّنآء و علیه الرّحمة و الرّضوان و غفر عنه و ادخله اللّه فی الجنّة العلیا و فردوسه الأعلی قبر معطّرش در حیفا است