کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۵۷

جناب آقا میرزا مصطفی نراقی


از جملۀ نفوس طیّبۀ طاهره جناب آقا میرزا مصطفی نراقی است این شخص محترم از معتبرین نراق بود و از قدمای احبّآء اللّه رخی بپرتو محبّت اللّه روشن و دلی بشقائق و حقائق معانی رشک گلزار و چمن داشت

در ایّام حضرت اعلی روحی له الفدآء از جام سرشار معنوی سرمست بادۀ الهی گشت شوری عجیب در سر داشت و شوقی شدید در قلب در سبیل الهی جانفشانی نمود بلکه پاکبازی کرد از وطن مألوف و اقربای معروف و راحت جسم و جان گذشت و مانند ماهیان تشنه‌لب ببحر الهی شتافت به عراق آمد و بیاران روحانی پیوست و بشرف لقا فائز گشت مدّتی در نهایت روح و ریحان در جوار الطاف بی‌پایان گذران مینمود تا آنکه مرخّص گشت و به ایران شتافت و بقدر قوّۀ خویش بخدمت پرداخت شخصی کامل بود و ثابت و راسخ مانند جبل شامخ متین و رزین بود و مکین و امین در شدّت انقلاب و اضطراب نباح کلاب او را طنین ذباب بود و آزمایش سبب آسایش در آتش افتتان مانند ذهب خالص رخ برافروخت

باری روزی که موکب مبارک از قسطنطنیّه رو به ادرنه برخاست آن شخص بزرگوار از ایران وارد گشت فرصت نشد مگر یک دفعه بحضور مبارک رسید بعد مأمور بمراجعت به ایران گشت در چنین حالتی بشرف لقا فائز گردید

و چون به آذربایجان رسید در آنجا بتبلیغ پرداخت شب و روز بحالت مناجات بود تا آنکه در تبریز جامی لبریز نوشید شورانگیز گشت و از تبلیغ رستخیز برخاست و چون جناب فاضل کامل و عالم نحریر شهیر حضرت شیخ احمد خراسانی به آذربایجان رسید با آن شخص بزرگوار همداستان شد و هم‌نغمه و هم‌آواز گشت بدرجه‌ئی شور و وله احاطه نمود که جهاراً بتبلیغ پرداختند و اهل تبریز بستیزه برخاستند

فرّاشان تجسّس آن نفوس مبارکه نمودند آقا میرزا مصطفی را یافتند عوانان گفتند میرزا مصطفی زلف داشت یقین این او نیست فوراً کلاه برداشت و زلفها برون ریخت و گفت ‌ببینید من خود او هستم پس او را گرفتند و آن دو بزرگوار را نهایت ظلم و اذیّت نمودند عاقبت جام شهادت لبریز را در تبریز نوشیدند و بافق اعلی شتافتند

در قتلگاه آقا میرزا مصطفی رجا نمود که من را پیش از جناب شیخ شهید نمائید تا شهادت او را نبینم

در الواح مبارک ذکر بزرگواری آنان الی‌الأبد باقی زیرا توقیعات متعدّده داشتند و بعد از شهادتشان از قلم اعلی ذکر مصیبتشان گشت

این شخص شخیص از عنفوان جوانی تا زمان ناتوانی جمیع اوقات را در سبیل ربّ الآیات بخدمات گذراند و الیوم در ملکوت ابهی در جوار رحمت کبری در نهایت شادمانی و فرح و مسرّت و کامرانی بتسبیح و تقدیس کبریا مشغول است طوبی له و حسن مآب بشری له من ربّ الأرباب جعل اللّه له مقاماً علیّا فی الرّفیق الأعلی