کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۵۳

جناب آقا محمّد علی اردکانی


و از جملۀ مهاجرین و مجاورین آقا محمّد علی اردکانی بود این جوان نورانی در ربیع زندگانی و طراوت و لطافت جوانی ندای ربّانی شنید و دلبستۀ بفیض آسمانی گشت و بخدمت افنان شجرۀ الهی پرداخت و بروح و ریحان زندگانی میکرد و باین وسیله بمدینۀ عکّا رسید و مدّتی بخدمت آستان مقدّس مشرّف بود لهذا افسری از موهبت کبری و دیهیمی از عزّت عظمی شایان و رایگان دید ملحوظ نظر عنایت بود و با نیّتی صادق بخدمت قائم خوشخو بود و خوشرو و مؤمن و ممتحن و در جستجو

در ایّام نیّر آفاق قدمی ثابت داشت و بعد از صعود و رزیّۀ عظمی قلبی راسخ سرمست بادۀ پیمان بود و دلبستۀ بالطاف حضرت یزدان بعد به حیفا انتقال نمود و در جوار حظیرة‌القدس مقام اعلی بنهایت ثبوت و استقامت عمری بسر میبرد تا آنکه انفاس منتهی شد و خاتمة المطاف رخ داد و بساط حیات منطوی گشت

این شخص آستان را خادم صادق بود و دوستان را حبیب موافق و هر کس از او راضی و خوشنود زیرا خوش‌مشرب بود و خوشخو اغاثه اللّه فی ملکوته الأعلی و اسکنه فی ملکوته الأبهی و افاض علیه فیضاً مدرارا فی جنّة الفردوس مقام المشاهدة و اللّقآء تراب معنبرش در حیفا است