کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

١۹

جناب آقا محمّد علی صبّاغ یزدی


هواللّه

و از جملۀ مهاجرین جناب آقا محمّد علی صبّاغ یزدی است این شخص غیور در عنفوان شباب در عراق کشف حجاب نمود و پردۀ ارتیاب بدرید از اوهام نجات یافت و بظلّ عنایت ربّ الأرباب شتافت شخصی بود بظاهر بی‌سواد ولی در نهایت ذکا و صادق الوداد بدلالت یکی از احباب بحضور مبارک شرف مثول یافت و در میان اغیار معروف و مشهور گشت و در جوار بیت مبارک لانه و آشیانه نمود و صبح و شام بحضور مشرّف و ایّامی در نهایت سرور و فرح بسر میبرد

تا آنکه موکب مبارک از بغداد بسمت اسلامبول حرکت کرد ملازم رکاب بود و از نار محبّت اللّه پر تب و تاب تا بمدینۀ قسطنطنیّه رسیدیم چون دولت تکلیف بسکون در ادرنه کرد آقا محمّد علی مذکور را بجهت تمشیت عبور و مرور احباب در قسطنطنیّه گذاشتیم و حرکت بارض سرّ شد این شخص فرید و وحید در عذاب شدید افتاد زیرا نه مونسی نه مجالسی نه آشنائی نه یار مهربانی

بعد از دو سال به ادرنه آمد و در جوار الطاف مبارک پناه آورد به پیله‌وری مشغول شد چون دریای طغیان بجوش آمد و عوانان عرصه بر یاران تنگ نمودند او نیز داخل اسیران بود و در معیّت بقلعۀ عکّا نفی شد

مدّتی در سجن اعظم بود تا آنکه بارادۀ مبارک بشهر صیدا رحلت کرد و در آنجا مشغول بکسب و تجارت شد گاهی بشرف حضور مثول مییافت و در شهر صیدا بسر میبرد در اعمال و افعال در نهایت عزّت و اعتبار بود و سبب علوّیّت در اعین و انظار بعد از وقوع مصیبت کبری رجوع به عکّا نمود و در جوار روضۀ مبارکه روحی لتربته الفدآء مابقی حیات را بسر برد

جمیع یاران از او راضی و مقرّب درگاه کبریا باین حالت بافق عزّت ابدیّه شتافت و متعلّقین را بنار حسرت بگداخت مظهر الطاف بود و ممدوح الأوصاف قنوع و شکور بود و وقور و صبور علیه البهآء الأبهی و انزله اللّه علی قبره طبقات النّور من السّمآء قبر طیّبش در عکّا است