کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۳۳

جناب حاجی ملّا مهدی یزدی


و از جملۀ مهاجرین جناب حاجی ملّا مهدی یزدی است این شخص کامل فاضل هرچند بظاهر از اهل علم نبود ولی در تتبّع احادیث و اخبار ماهر و در تفسیر آیات لسانی ناطق داشت و قوّۀ غریبی در عبادت مشهور بتزهّد بود و معروف بتهجّد قلبی نورانی داشت و جانی ربّانی اکثر اوقات خویش را بقرائت ادعیه و نماز و عجز و نیاز می‌گذراند کاشف اسرار بود و محرم ابرار لسان بلیغ در تبلیغ داشت و در هدایت ناس بی‌اختیار بود و احادیث و آیات را مسلسل روایت مینمود

باری چون در شهر شهیر شد و متّهم باین اسم در نزد امیر و فقیر پردۀ کتمان درید و رسوا بآئین جدید علمای سوء در یزد بر او قیام نمودند و فتوی بر قتلش میدادند ولی چون حضرت مجتهد حاجی ملّا باقر اردکانی با علمای ظلمانی موافقت ننمود عاقبت بخروج از وطن مجبور گردید با دو پسر خویش حضرت شهید مجید جناب ورقا و جناب میرزا حسین عزم کوی جانان نمود ولی بهر شهری که مرور نمود و بهر قریه‌ئی که عبور کرد زبان فصیح بگشود و تبلیغ امر اللّه نمود اقامۀ حجّت و برهان کرد و ادلّۀ لائحه واضح و آشکار نمود روایت احادیث و اخبار کرد و تفسیر و تأویل آیات بیّنات نمود دقیقه‌ئی فرونگذاشت ساعتی آرام نگرفت رائحۀ عطر محبّت اللّه منتشر نمود و نفحات قدس بمشامها رساند یاران را تشویق مینمود و تحریص میکرد تا بهدایت دیگران پردارند و گوی سبقت از میدان عرفان بربایند

باری شخصی جلیل بود و توجّه بربّ جمیل داشت از نشئۀ اولی در دار دنیا فراغت داشت و جمیع همّت مصروف بلوغ موهبت در نشئۀ اخری بود قلب نورانی بود و فکر روحانی و جان ربّانی و همّت آسمانی در راه اسیر بلا بود و در طیّ صحرا و صعود و نزول کوهها در مشقّت بی‌منتها ولی از جبین نور هدی نمایان و در دل آتش اشتیاق در فوران لهذا با کمال سرور از حدود و ثغور مرور ‌نمود تا آنکه به بیروت رسید بیمار و بی‌قرار ایّامی چند در آن شهر اقامت نمود آتش شوق شعله افروخت و دل و جان چنان بهیجان آمد که با وجود علیلی و بیماری صبر و شکیب نتوانست

پیاده عزم کوی جانان نمود چون موزۀ درستی در پا نبود زخم و مجروح شد شدّت مرض مستولی گشت تاب و توان حرکت نماند با وجود این بهر قسمی بود خود را به مزرعه رساند و در جوار قصر مزرعه بملکوت اللّه صعود نمود جان بجانان رسید و طاقتش از صبوری طاق شد و عبرت عشّاق گشت و جان در طلب نیّر آفاق بباخت جرّعه اللّه کأساً دهاقاً فی جنّة البقآء و تلألأ وجهه نوراً و اشراقا فی الرّفیق الأعلی و علیه بهآء اللّه قبر مطهّرش در مرزعۀ عکّا واقع