کتابخانه

تذكرة الوفاء

فهرست مطالب

۵۹

جناب عظیم تفریشی


و از جملۀ مجاورین و مهاجرین جناب آقا عظیم تفریشی بود این مرد خدا از بلوک تفریش بود و بی ‌قید و تشویش و آزاد از هر بیگانه و خویش از قدمای احباب بود و از سلسلۀ اهل وفا در ایران بشرف ایمان فائز شد و بخدمت یاران پرداخت هر شخص مؤمنی را خادم بود و هر مسافری را بندۀ صادق با جناب آقا میرزا موسای قمی علیه بهآء اللّه و علیه التّحیّة و الثّنآء به عراق وارد و از الطاف نیّر آفاق بهره و نصیب گرفت در محضر کبریا حاضر و بشرف لقا فائز گشت مظهر الطاف بود و مشمول عنایت و اسعاف

بعد از مدّتی با جناب حاجی مشار الیه مراجعت به ایران نمود حبّاً للّه بخدمت احباب میپرداخت و بدون جیره و مواجب سالهای چند خدمت به میرزا نصراللّه تفریشی میکرد و روز بروز بر ایمان و ایقان میافزود تا آنکه آقا میرزا نصراللّه مذکور از ایران رحلت نموده بارض سرّ وارد شد جناب عظیم در معیّت او نیز بشرف لقا فائز گشت و در نهایت محبّت و صداقت للّه خدمت مینمود و چون موکب مبارک به عکّا حرکت کرد بشرف معیّت فائز و باین سجن اعظم وارد گردید

در سجن بخدمات در خانه تخصیص یافت و بآب‌یاری و سقّائی در داخل و خارج قیام نمود و در قشله زحمات بسیار میکشید ابداً روز و شب آرام نداشت و عظیم خلق عظیم داشت و بسیار حلیم و سلیم و بردبار بود و از هر آلودگی بیزار و در کنار و چون سقّای در خانه بود هر روز بشرف حضور فائز

و با یاران و دوستان مؤانس و مجالس جمیع را تسلّی خاطر بود و سبب فرح و مسرّت هر حاضر و غائب بکرّات و مرّات از فم مطهّر در حقّ او کلمۀ رضا صادر و بر حالت واحد بود ابداً تغییر و تبدیلی نداشت همیشه بشوش بود خستگی نمیدانست و آزردگی نمییافت هر نفسی او را بخدمتی امر میکرد فوراً مجرا مینمود در ایمان و ایقان ثابت بود و در بوستان محبّت اللّه شجری نابت

تا آنکه بعد از سالهای زیاد در آستان مقدّس مشغول بخدمات بود در نهایت سکون و اطمینان مستبشراً بملکوت اللّه از این جهان فانی بجهان باقی شتافت و جمیع احبّا از وفات او متأثّر و متحسّر گشتند جمال مبارک جمیع را تسلّی دادند زیرا در حقّ او بسیار اظهار عنایت داشتند

علیه الرّحمة من ملکوت الغفران و علیه بهآء اللّه فی کلّ عشیّ و اشراق