«دين الله و مذهب الله از برای حفظ و اتّحاد و اتّفاق و محبّت و الفت عالم است.»— حضرت بهاءالله

تحقّق اصل یگانگی نوع انسان، همزمان هم مقصد و هم اصل اجرایی ظهور حضرت بهاءالله را شکل می‌دهد. حضرت بهاءالله عالم انسانی را با بدن انسان مقایسه می‌فرمایند. در بدن، میلیون‌ها سلول، در اَشکال و علمکرد‌های متنوّع، هر یک نقش خود را در حفظ نظامی سالم ایفا می‌کنند. به همین گونه، روابطِ هماهنگ بین افراد، جوامع و مؤسّسات در خدمت تداوم اجتماع است و پیشبرد مدنیّت را امکان‌پذیر می‌سازد.

فرد و اجتماع »

امروز در برهۀ خاصی از تاریخ به سر می‌بریم. همزمان با گذر بشریّت از کودکی و نزدیک‌شدنش به مرحلۀ بلوغ جمعی، نیاز به درکی جدید از روابط بین فرد، جامعه و مؤسّسات اجتماع بیش از پیش اهمّیّت می‌یابد.

یک خانوادۀ واحد انسانی »

اعتقاد به اینکه همۀ ما متعلّق به یک خانوادۀ واحد انسانی هستیم در کانون تعالیم بهائی قرار دارد و اصل یگانگی نوع انسان "محور جمیع تعالیم حضرت بهاءالله" را تشکیل می‌دهد.

نظم اداری بهائی »

امور جامعۀ بهائی توسط مجموعه‌ای از مؤسّسات اداره می‌شود که هر کدام حیطۀ مشخصی برای اقدام دارند. این نظام که با عنوان نظم اداری شناخته می‌شود و اصولی که آن را هدایت می‌کنند، از آثار حضرت بهاءالله سرچشمه گرفته است.