«تعاون و تعاضد را اعظم سبب نجاح دانید.» – حضرت عبدالبهاء

فرد و اجتماع

امروزه در دوران خاصّی از تاریخ به سر می‌بریم. با پشت سر گذاشتن کودکی و نزدیک‌شدن به مرحلۀ بلوغ جمعی بشریّت، نیاز به درک جدیدی از روابطِ بین فرد، جامعه و مؤسّسات اجتماع اهمّیّت بیشتری می‌یابد.

بهم وابستگی این سه عامل نقش‌آفرین در پیشبرد تمّدن باید مورد توّجه و تأیید قرار گیرد و پارادایم قدیمی تضاد و اختلاف که برای مثال در آن مؤسّسات خواستار فرمانبرداری افراد هستند، در حالی که افراد فغان آزادی‌خواهی برپا می‌کنند؛ باید با برداشت‌های عمیق‌تر از نقش‌های مکمّلی که هر یک از این سه عامل در ساختن دنیایی بهتر ایفا می‌کنند، جایگزین گردند.

قبول اینکه فرد، جامعه و مؤسّساتِ اجتماع عاملان نقش‌آفرین در فرآیند تمدّن‌سازی هستند و اقدام بر این اساس، امکانات عظیمی برای سعادت انسانی فراهم می‌آورد و ایجاد محیط‌هایی را امکان‌پذیر می‌سازد که در آنها قوای حقیقی روح انسانی می‌تواند شکوفا گردد.


«جميع از برای اصلاح عالم خلق شده‌اند.»

— حضرت بهاءالله


بیشتر بخوانیم

مجموعه صفحات این بخش به بررسی بیشتر موضوع فرد و اجتماع می‌پردازند.

یادداشت: