مقرّ بیت ‌العدل ‌اعظم بر رأس قوسی بر کوه کرمل

بیت ‌العدل ‌اعظم

بیت‌ العدل ‌اعظم شورای حاکمۀ بین‌المللی دیانت بهائی است. حضرت بهاءالله تشکیل این مؤسّسه را در کتاب احکام خود، کتاب اقدس، مقرّر فرموده بودند.

بیت ‌العدل ‌اعظم، هیئتی ۹ نفره است که هر پنج سال یک بار توسط اعضای تمامی محافل ملّی بهائی سراسر عالم انتخاب می‌شود. حضرت بهاءالله به بیت ‌العدل‌ اعظم مقام مرجعیّت الهی اعطاء فرموده‌اند تا این مؤسّسه بتواند تأثیری مثبت بر سعادت نوع بشر داشته باشد، به ارتقای تعلیم و تربیت، صلح و رفاه جهانی بپردازد و از شرافت نوع انسان و مقام دین صیانت نماید. بیت‌ العدل ‌اعظم وظیفۀ به کارگیری تعالیم حضرت بهاءالله را مطابق با نیازهای یک اجتماع همیشه در حال پیشرفت بر عهده دارد و بنابراین دارای قوّۀ تشریع (وضع قوانین) در تمام مواردی است که در آثار مقدّسۀ بهائی به صراحت به آنها پرداخته نشده است.

از زمان اوّلین انتخابات بیت ‌العدل ‌اعظم در سال ۱۳۴۲ ه.ش. (۱۹۶۳ میلادی)، این مؤسّسه، جامعۀ جهانی بهائی را هدایت نموده است تا توان‌مندی خود را در جهت مشارکت در ساخت یک تمدّن جهانی مرفّه توسعه و پرورش دهد. همان‌گونه که جامعۀ بهائی می‌آموزد که بینش حضرت بهاءالله نسبت به صلح جهانی را به واقعیّت تبدیل نماید، هدایات بیت‌ العدل ‌اعظم، وحدت فکر و عمل در این جامعه را تضمین می‌نماید.


«چونکه هر روز را امری و هر حين را حکمی مقتضی، لذا امُور به وزرای بيت عدل راجع تا آنچه را مصلحت وقت دانند معمول دارند.»

— حضرت بهاءالله


بیشتر بخوانیم

صفحات این بخش منشأ، وظایف و فعالیت‌های بیت ‌العدل ‌اعظم و رشد و توسعۀ جامعۀ جهانی بهائی را از زمان اولین انتخابات بیت ‌العدل‌ اعظم در سال ۱۳۴۲ ه.ش. (۱۹۶۳میلادی) مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین شامل گزیده‌ای از مهم‌ترین پیام‌های بیت‌ العدل ‌اعظم می‌باشد.

یادداشت: