"همه اوراق يک شجريد و قطره‌های يک بحر." - حضرت بهاءالله

یک خانوادۀ واحد انسانی

اعتقاد به اینکه همۀ ما متعلّق به یک خانوادۀ واحد انسانی هستیم در کانون اعتقادات بهائی قرار دارد و اصل یگانگی نوع انسان «محور جمیع تعالیم حضرت بهاءالله» را تشکیل می‌دهد.

حضرت بهاءالله، عالم انسانی را با بدن انسان مقایسه می‌فرمایند. در بدن، میلیون‌ها سلول با اَشکال و کارکرد‌های متنوّع هر یک نقش خود را در برقراری نظامی سالم ایفا می‌نمایند. اصل حاکم بر عملکرد بدن همکاری است. اعضای مختلف بر سر منابع با هم به رقابت نمی‌پردازند بلکه هر سلول، از بدو پیدایش، به جریان مستمری از ارائه و دریافت متّصل است.

پذیرفتن اصل یگانگی نوع انسان ایجاب می‌کند که هر نوع تعصّب- چه نژادی، مذهبی یا جنسیّتی- به طور کامل از میان برداشته شود.


«جمعیّت بشر، یک عائله‌‌اند و جمیع، اولاد آدم. همه فرزندانِ خدا هستند. جمیع ممالک یک کره و یک وطن است و جمیع امم، بندگان یک خداوند.»

— حضرت عبدالبهاء


بیشتر بخوانیم

مجموعه صفحات این بخش موضوع یگانگی نوع انسان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

یادداشت: