کتابخانه

الحمد لمن نطق بعد تقدیسه عن اللّسان و علّم بعد تنزیهه عن البیان

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    ارقام ٢ و ۵ و ١ بر طبق حساب ابجد بترتیب معادل عددی حروف ”ب“ و ”ه“ و ”الف“ است که مجموع آنها کلمه ”بها“ را تشکيل ميدهد.