کتابخانه

یا امة البهآء چندیست بیمارم و از زندگانی این جهان بیزارم

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.