کتابخانه

الهی الهی هذا عبدک الّذی اقبل الیک

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.