کتابخانه

ای دو نفس محترم نامۀ شما رسید و مضمون معلوم و قلب محزون گردید

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.