کتابخانه

ای بندۀ الهی نامۀ مختصر اللّفظ و مفصّل ‌المعانی شما قرائت شد

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    اشاره به آیه‌ای از لوح طبّ از حضرت بهاءالله.