کتابخانه

ای خداوند مهربان این دل را از هر تعلّقی فارغ نما

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.