کتابخانه

ای دختر ملکوتی من نامۀ تو رسید امیدوارم که در ماه نومبر در لندره باشم

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.