کتابخانه

کتابت دیده شد و ندایت شنیده گشت

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    قرآن مجید، سورۀ انبیاء، آیۀ ٨٩