کتابخانه

دوازده گفتگوی حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عکّا

فهرست مطالب

[یادداشت]

 • ۱

  مراجعه فرمائید به قرآن مجید، سورۀ بقره، آیۀ ١٨٥.

 • ۲

  مناجاة: مجموعه اذكار و ادعيه من آثار حضرت بهاءالله، شمارۀ ١٨٠.

 • ۳

  عمو و پدر شوهر طاهره.

 • ٤

  ملّا عبدالله؛ مراجعه فرمائید به مطالع الانوار، ص ٢٤٠.

 • ۵

  مراجعه فرمائید به کتاب قر ن بدیع، ص ٢١٢.

 • ٦

  مراجعه فرمائید به مطالع الانوار، ص ١٥ و کتاب قر ن بدیع، ص ٢١٢.

 • ۷

  قرآن مجید، سورۀ صاد، آیۀ ٨٨.

 • ۸

  شروع سال ١٢٦٩ قمری مصادف با ١٥ اکتبر ١٨٥٢ میلادی و در وسط دورۀ چهارماهۀ حبس حضرت بهاءالله در سیاه‌چال طهران بود. در همین زندان بود که وحی بر جمال مبارک نازل گردید.

 • v

  ٢٣ مه ١٨٤٤.

 • ۱۰

  مراجعه فرمائید به مطالع الانوار، ص ٦٦.

 • ۱۱

  مراجعه فرمائید به مطالع الانوار، ص ١٣٨ – ١٤٤.

 • ۱۲

  انجیل متی، فصل ٢٧، آیۀ ١١؛ انجیل مرقس، فصل ١٥، آیۀ ٢؛ انجیل لوقا، فصل ٢٣، آیۀ ٣.

 • ۱۳

  مراجعه فرمائید به مطالع الانوار، ص ٥٨٧ - ٥٨٨.