کتابخانه

کتاب اقدس

فهرست مطالب

[یادداشت]

 • ۱

  در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴، بیت العدل اعظم استفاده از تقویم بدیع به روشی یکسان از نوروز ۱۷۲ (غروب آفتاب روز ۲۰ مارس ۲۰۱۵) را اعلان فرمودند. لذا روز اوّل ماه صیام از این پس بر مبنای اینکه روز نوروز سال آینده در چه تاريخی واقع شود تغيير می‌یابد.

 • ۲

  بیت العدل اعظم در پیام مورّخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴ در مورد آغاز استفاده از تقویم بدیع به روشی یکسان از نوروز ۱۷۲، طهران را به عنوان نقطۀ تعيين لحظۀ آغاز اعتدال بهاری (تحویل سال) در نيم‌کرۀ شمالی، بر حسب محاسبات نجومی از منابع موثّق، و بالتّبع تعيين روز نوروز مقرّر فرمودند.

 • ۳

  در پیام مورّخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴ در مورد استفاده از تقویم بدیع به روشی یکسان، بیت العدل اعظم مقرّر فرمودند که دو عيد میلاد در اوّلين و دومین روز هشتمین ماه قمری پس از نوروز، بر اساس جدول‌های نجومی که از پيش با در نظر گرفتن طهران به عنوان نقطۀ مبدأ تهیّه شده، برگزار گردد.

 • ۴

  با اجرای تقویم بدیع بر طبق مندرجات پیام بیت العدل اعظم مورّخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴، تغییر تعداد روزهای ایّام هاء در سال‌های مختلف مبتنی بر وقت وقوع اعتدال بهاری (تحویل سال) می‌باشد.