کتابخانه

کتاب اقدس

فهرست مطالب

توضيح ناشر

چنانچه بر کل معلوم است کتاب مستطاب اقدس ساليان متمادی به صورت نسخ خطّی و چاپی در دسترس ياران بوده است. حال که ترجمۀ اين سفر جليل به زبان انگليسی تکميل و با ملحقات و توضيحات متعدّده منتشر گرديده حسب الامر معهد اعلی کلّيۀ اين توضيحات از انگليسی به فارسی ترجمه و با متن کتاب اقدس و ملحقات در اين مجلّد به طبع رسيده است.