کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

٩

لوح بافتخار احبّای ایالات شمال شرقی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ٩ ایالات شمال شرقی ایالات متّحده صبح روز جمعه ٢ فبرایر ١٩١٧ در بالاخانۀ اسمعیل آقا در بیت مبارک حیفا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ٩ ایالات شمال شرقی ایالات متّحده مین - نیوهامشایر - ماساچوست - رود آیلند - کن‌نک‌تیکت - ورمنت - پنسیلوانیا - نیوجرزی - نیویورک علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای دوستان حقیقی

جمیع اقالیم در نزد حقّ اقلیم واحد است و جمیع مدائن و قری یکسان و متساوی هیچ یک بر دیگری امتیاز ندارد کل مزارع الهی است و منشأ نفوس انسانی ولی بایمان و ایقان و سبقت بر دیگران مکین مکان را مشرّف نماید بعضی از بلاد مستثنا گردند و بشرف مزیّت بی‌منتها فائز شوند مثلاً بعضی از اقالیم اروپا و امریکا بلطافت هوا و عذوبت ماء و حلاوت کوه و دشت و صحرا مستثنا و در نهایت امتیاز با وجود این فلسطین شرف جمیع اقالیم گشت زیرا جمیع مظاهر مقدّسۀ الهیّه از یوم حضرت ابراهیم تا ظهور خاتم النّبیّین یا در این اقلیم متوطّن یا مهاجر و مسافر بودند و همچنین یثرب و بطحا بشرف بی‌منتها فائز نور نبوّت در آنجا تابید لهذا فلسطین و حجاز از جمیع اقالیم ممتاز گشت

حال نیز قطعۀ امریک در نزد حقّ میدان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار جمیع مبارک است ولی ایالات تسعه چون در ایمان و ایقان سبقت گرفتند لهذا از این سبقت امتیاز یافتند باید که قدر این نعمت را بدانند که بچنین موهبتی سرافراز گشتند و بشکرانۀ این موهبت کبری قیام بر نشر نفحات اللّه نمایند تا آیۀ مبارکۀ اللّه نور السّموات و الأرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزّجاجة کأنّها کوکب درّیّ یوقد من شجرة مبارکة لا شرقیّة و لا غربیّة یکاد زیتها یضیء ولو لم ‌تمسسه نار نور علی نور تحقّق یابد

میفرماید عالم طبیعت عالم ظلمات است زیرا منشأ هزار گونه فساد است بلکه ظلمت اندر ظلمت است نورانیّت عالم طبیعت به اشراق شمس حقیقت است فیض هدایت مانند شمع است که در زجاجۀ علم و حکمت روشن است و آن زجاجۀ علم و حکمت در مشکاة قلب انسانی است دهن آن سراج نورانی از اثمار شجرۀ مبارکه است و بدرجه‌ئی آن دهن لطیف است که بی ‌آتش برافروزد قوّت نور و صفوت زجاج و لطافت مشکاة چون جمع گردد نور علی نور شود

باری در این نه ایالات مبارکه عبدالبهآء سیر و حرکت نمود و بیان حکمت کتب آسمانی کرد و نشر نفحات نمود در اکثری تأسیس بنیان الهی کرد و باب تبلیغ بگشود و در آن مزرعه‌ها تخم پاکی افشاند و کشت مبارکی کرد

حال احبّای الهی و اماء رحمن باید آن کشت را آبیاری کنند و بکمال قوّت بتربیت آن کشت پردازند تا بنهایت قوّت نشو و نما کند و فیض و برکت حاصل شود و خرمنهای بسیار عظیم بوجود آید

ملکوت اللّه مانند دهقانی است که بخاک پاکی بگذرد و بذر آسمانی بیفشاند و سحاب رحمت یزدانی ببارد و حرارت شمس حقیقت بتابد

حال جمیع این مواهب در این ایالات تسعه واقع و حاضر و موجود دهقان الهی بآن خاک پاک مقدّس مرور نمود و تخمی پاک از تعالیم ربّانی در آن کشت‌زار افشاند باران فیوضات الهی ببارید و حرارت شمس حقیقت یعنی تأییدات رحمانی بتابید حال آبیاری میخواهد امیدم چنان است که آن نفوس مبارکه هر یک آبیار بی مثیل و نظیر گردد و شرق و غرب امریکا بهشت برین شود تا ملأ اعلی به تحسین فریاد طوبی لکم ثمّ طوبی لکم برآرد

و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

این مناجات را هر یک روز یک مرتبه تلاوت کند

پروردگار مهربانا شکر ترا شاهراه هدایت بنمودی و ابواب ملکوت بگشودی و بواسطۀ شمس حقیقت تجلّی فرمودی کوران بینا نمودی و کران شنوا کردی مردگان زنده فرمودی و فقیران اغنیا کردی گمراهان را راه بنمودی و تشنگان را بچشمۀ هدایت دلالت کردی ماهیان لب‌تشنه را بدریای حقیقت رساندی و مرغان آواره را بگلشن عنایت دعوت فرمودی

پروردگارا جمعی هستیم بندگان تو و فقیران تو دورافتاده‌ایم مشتاقان تو تشنۀ چشمۀ توئیم و دردمند درمان توئیم در ره تو قدم نهادیم و مقصد و آرزوئی جز نشر نفحات تو نداریم تا نفوس فریاد اهدنا الصّراط المستقیم برآرند و دیده بمشاهدۀ انوار روشن نمایند از ظلمات جهالت برهند و طائف حول سراج هدایت گردند بی‌نصیبان نصیب برند و محرومان محرم راز شوند

پروردگارا بعین عنایت نظر نما تأییدی آسمانی فرما نفثات روح القدس مبذول دار تا بخدمت موفّق گردیم و مانند ستاره‌های روشن در این اقالیم بنور هدایت بدرخشیم

توئی مقتدر و توانا و توئی عالم و بینا