کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

١٢

لوح بافتخار احبّای ایالات غربی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ١١ ایالات غربی ایالات متّحده شب پنج‌شنبۀ ١۵ فبرایر ١٩١٧ در اطاق جمال مبارک در بیت مبارک عکّا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ١١ ایالات غربی ایالات متّحده نیومکزیکو - کلورادو - اریزنا - یوتا - نوادا - کالیفورنیا - وایومینگ - منتانا - آیداهو - اورگن - واشنگتن علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای یاران و اماء رحمن مختارین ملکوت

خطّۀ مبارکۀ کالیفورنیا نهایت مشابهت بارض مقدّس یعنی کشور فلسطین دارد هوا در نهایت اعتدال و صحرا در نهایت وسعت و اثمار فلسطین در آن اقلیم در نهایت طراوت عبدالبهآء چون بآن صفحات عبور و مرور نمود خود را در فلسطین یافت زیرا از هر جهت مشابهت تامّه بین این اقلیم و آن اقلیم بود حتّی سواحل دریای پاسیفیک بتمامه مشابه سواحل ارض مقدّس حتّی گیاههای ارض مقدّس در آن سواحل روئیده و مورد حیرت گردیده

و همچنین در خطّۀ کالیفورنیا و سائر ایالات غربی آثاری از عجائب عالم طبیعت آشکار که عقول را حیرت بخشد جبال بسیار عالی درّه‌ها بسیار عمیق آبشارها در نهایت شکوه اشجار در غایت ضخامت و خاک در منتهای فیض و برکت چون آن اقلیم مبارک مشابه ارض مقدّس است و آن کشور و زمین مانند بهشت برین کأنّه کشور فلسطین است لهذا باید چنانکه مشابهت طبیعی دارد مشابهت ملکوتی هم حاصل نماید

انوار فیوضات الهیّه در فلسطین ظاهر انبیای بنی‌اسرائیل اکثر در این خطّۀ مقدّسه ندا بملکوت اللّه بلند نمودند تعالیم روحانی منتشر کردند مشامّ روحانیان معطّر شد و بصر نورانیان منوّر گشت گوشها در اهتزاز آمد و از نسیم جانبخش ملکوت اللّه قلوب حیات ابدیّه یافت و از پرتو شمس حقیقت نورانیّت ربّانیّه پذیرفت و از این اقلیم بجمیع اروپا و امریکا و آسیا و افریقا و استرالیا سرایت نمود

حال کالیفورنیا و سائر ایالات غربی نیز باید بارض مقدّس مشابهت معنویّه یابد و از آن خطّه و دیار بجمیع امریک و اروپ نفثات روح القدس منتشر گردد و ندای ملکوت اللّه جمیع آذان را باهتزاز آرد و تعالیم الهی حیات جدیدی بخشد و احزاب مختلفه حزب واحد گردد و افکار متعدّده در مرکز واحد استقرار یابد شرق و غرب امریکا دست در آغوش یکدیگر شود و آهنگ وحدت عالم انسانی جمیع بشر را حیات تازه بخشد و خیمۀ صلح عمومی در قطب امریک افراخته شود تا اروپ و افریک نیز از نفثات روح القدس زنده شود جهان جهان دیگر گردد و هیئت اجتماعیّه نشئۀ دیگر یابد و در خطّۀ کالیفورنیا و سائر ایالات غربی چنانکه آثار عجیبۀ عالم طبیعت واضح و آشکار بهمین قسم آثار عظیمۀ ملکوت اللّه جلوه نماید تا جسم مطابق جان گردد و ظاهر عنوان باطن شود و آئینۀ ملک مرآت ملکوت گردد

ایّام سفر و سیاحت در آن صفحات مناظر و مواقع بدیعه مشاهده شد گلستانها و رودخانه‌ها بساتین ملّی و مجامع عمومی صحرا و چمن و کشت‌زار و فواکه و اثمار آن دیار بسیار در نظر جلوه نمود و الی‌الآن در خاطر است

علی‌الخصوص از محافل سانفرانسیسکو و اکلند و مجالس لاس‌انجلیز و احبّائی که از شهرهای دیگر آن اقلیم آمدند بسیار مسرورم و چون بخاطر گذرند فوراً فرحی بی‌منتها حاصل گردد

لهذا امیدوارم که تعالیم الهی در جمیع آن ایالات غربیّه مانند شعاع آفتاب انتشار یابد و آیۀ مبارکۀ قرآن بلدة طیّبة و ربّ غفور تحقّق یابد و همچنین آیۀ قرآنیّه أ و لم‌ یسیروا فی الأرض و ینظروا الی آثار رحمة اللّه در نهایت ظهور جلوه نماید

الحمد للّه بعون و عنایت الهی در آن اقلیم میدان واسع و عقول در نهایت ترقّی و علوم و معارف در نهایت انتشار و قلوب آئینه‌آسا در نهایت صفا و استعداد و یاران الهی در نهایت انجذاب لهذا امید چنان است که محافل تبلیغ مرتّب و منظّم گردد و بجهت نشر نفحات اللّه مبلّغینی کامل بشهرها حتّی قریه‌ها ارسال شود

و آن نفوس مبلّغین باید ملکوتی باشند ربّانی باشند رحمانی باشند نورانی باشند روح مجسّم باشند عقل مصوّر باشند و بنهایت ثبوت و استقامت و جانفشانی قیام کنند در سفر در قید زاد و توشه نباشند افکار را حصر در فیوضات ملکوت اللّه نمایند و تأییدات روح القدس طلبند و بقوّۀ الهی و انجذابی وجدانی و بشارتی ربّانی و تنزیه و تقدیسی سبحانی برائحۀ جنّت ابهی مشامها را معطّر کنند

و این مناجات را هر روز تلاوت نمایند

الهی الهی هذا طیر کلیل الجناح بطیء الطّیران ایّده بشدید القوی حتّی یطیر الی اوج الفلاح و النّجاح و یرفرف بکلّ سرور و انشراح فی هذا الفضآء و یرتفع هدیره فی کلّ الأرجآء باسمک الأعلی و تتلذّذ الآذان من هذا النّدآء و تقرّ الأعین بمشاهدة الآیات الهدی

ربّ انّی فرید وحید حقیر لیس لی ظهیر الّا انت و لا نصیر الّا انت و لا مجیر الّا انت وفّقنی علی خدمتک و ایّدنی بجنود ملائکتک و انصرنی فی اعلآء کلمتک و انطقنی بحکمتک بین بریّتک انّک معین الضّعفآء و نصیر الصّغرآء و انّک انت المقتدر العزیز المختار