کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

١٠

لوح بافتخار احبّای ایالات جنوبی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ١۶ ایالت جنوبی ایالات متّحده صبح روز شنبه ٣ فبرایر ١٩١٧ در بالاخانۀ اسمعیل آقا در بیت مبارک حیفا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در شانزده ایالات جنوبی ایالات متّحدۀ امریکا دلاور - ماریلند - ویرجینیا - وست ویرجینیا - نرث کارلاینا - سوث کارلاینا - جورجیا - فلوریدا - آلاباما - می‌سی‌سی‌پی - تنسی - کانتاکی - لویزییانا - آرکانسا - اکلاهاما - تکساس علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای نفوس مبارکۀ محترمه

فلاسفۀ قرون اولی و علماء قرون وسطی و فلاسفۀ قرون اخیره جمیع بر آنند که بهترین اقالیم منطقۀ معتدله است زیرا عقول و افکار در نهایت کمال است و استعداد و قابلیّت مدنیّت در غایت قوّت چون بدقّت نظر در تاریخ نمائید واضح شود که مشاهیر رجال اکثر از منطقۀ معتدله جلوه نموده و اقلّ قلیلی از منطقۀ بارده و منطقۀ حارّه‌اند

حال این شانزده ایالت از ولایات متّحده در نهایت اعتدال است و کمالات عالم طبیعت بنهایت حلاوت در این اقالیم تجلّی نموده چه که اعتدال هوا و لطافت مناظر و حلاوت اقلیم حکمی عظیم در عالم عقول و افکار دارد چنانچه تجربه شده است

حتّی مظاهر مقدّسۀ الهیّه مزاجی در نهایت اعتدال داشته‌اند و صحّت و سلامتی بی‌منتها و بنیه در نهایت قوّت و قوی در غایت کمال و حواسّ ظاهره و باطنه فوق‌العاده شدید

حال این شانزده اقالیم بحسب ایالات مجاوره در غایت اعتدال است البتّه باید تعالیم الهی در آن جلوۀ دیگر کند و نفثات روح‌ القدس تأثیری عظیم نماید و حرارت شمس حقیقت شدید بتابد دریای محبّت اللّه موجی عظیم زند نسائم گلشن حقائق و معانی بنهایت سرعت وزد و نفحات قدس بزودی انتشار یابد

الحمد للّه فیوضات الهی نامتناهی و آهنگ تعالیم ربّانی در نهایت تأثیر و نیّر اعظم در غایت اشراق و جنود ملکوت اعلی با کمال سرعت در هجوم زبانها از شمشیر تیزتر و قلوب از ضیاء کهربائی روشنتر و همّت احبّا فائق بر همّت‌های سلف و خلف و نفوس در غایت انجذاب و نار محبّت اللّه در نهایت اشتعال

چنین وقت و زمانی را باید بسیار غنیمت شمرد دقیقه‌ئی فتور نباید کرد از راحت و آسایش و نعمت و آلایش و جان و مال باید منقطع شد جمیع را فدای حضرت ملیک وجود کرد تا قوای ملکوتیّه شدّت نفوذ یابد و اشعّۀ ساطعۀ در این عصر جدید عالم افکار و عقول را روشن نماید

قریب ٢٣ سال است که نفحات الهی در امریک نشر یافته ولی حرکت چنانچه باید و شاید حاصل نگردیده جوش و خروش نزده حال چنان امیدوارم که بقوّۀ آسمانی و نفحات رحمانی و انجذابات وجدانی و فیوضات سبحانی و جنود آسمانی و غلیان محبّت اللّه احبّای الهی قیام نمایند و در مدّتی یسیر خیر کثیر رخ بگشاید و شمس حقیقت چنان بدرخشد که ظلمات عالم طبیعت محو و متلاشی شود از هر گوشه‌ئی آهنگ بدیع بلند گردد و مرغان سحر گلبانگی زنند که عالم انسانی بوجد و حرکت آید اجسام جامده را بجریان آرد و نفوسی که مانند صخرۀ صمّا است بحرارت محبّت اللّه بطیران آیند

ارمنیّه دوهزار سال پیش ظلمات اندر ظلمات بود یک نفس مبارکی از تلامذۀ تلامذۀ مسیح بآن صفحات شتابید عاقبت آن اقلیم روشن گردید پس معلوم شد که قوّۀ ملکوت چه میکند

لهذا مطمئن بتوفیقات رحمانیّه و تأییدات صمدانیّه گردید و از این جهان و جهانیان منزّه و مقدّس شوید نیّت را خیر نمائید و تعلّق باین عالم را قطع کنید و چون جوهر روح لطیف و خفیف گردید و با عزمی ثابت و قلبی طاهر و روحی مستبشر و لسانی ناطق بترویج تعالیم الهی بپردازید تا وحدت عالم انسانی در قطب امریک خیمه برافرازد و جمیع ملل متابعت سیاست الهیّه نمایند و این معلوم است که سیاست الهیّه عدل و مهربانی بعموم است جمیع ملل عالم اغنام الهی هستند و خداوند شبان مهربان جمیع این اغنام را خلق نموده و حفظ فرموده و رزق میدهد و می‌پروراند چه مهربانی اعظم از این ما باید در هر دم صدهزار شکرانه نمائیم که الحمد للّه از تعصّبات جاهلیّه راحت یافتیم و بجمیع اغنام الهیّه مهربانیم و نهایت آرزو چنان داریم که کل را خدمت نمائیم و مانند پدر مهربان بپرورانیم

و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

هر شخصی که بمدن و شهرها و قرایاء این ولایات سفر نماید و بنشر تعالیم الهی پردازد هر روز صبحی باید این مناجات را تلاوت نماید

الهی الهی ترانی مع ذلّی و عدم استعدادی و اقتداری مهتمّاً بعظائم الأمور قاصداً لاعلآء کلمتک بین الجمهور ناویاً لنشر تعالیمک بین العموم و انّی اتوفّق بهذا الّا ان یؤیّدنی نفثات روح القدس و ینصرنی جنود ملکوتک الأعلی و تحیط بی توفیقاتک الّتی تجعل الذّباب عقاباً و القطرة بحوراً و انهارا و الذّرّات شموساً و انوارا ربّ ایّدنی بقوّتک القاهرة و قدرتک النّافذة حتّی ینطق لسانی بمحامدک و نعوتک بین خلقک و یطفح جنانی برحیق محبّتک و معرفتک

انّک انت المقتدر علی ما تشآء و انّک علی کلّ شیء قدیر