کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

۴

لوح بافتخار احبّای ایالات غربی

لوح مبارکیست که صبح شنبه اوّل آوریل ١٩١۶ در بهجی بافتخار احبّای یازده ایالات غربی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای ابناء و بنات ملکوت

شب و روز جز یاد یاران و دعای خیر در حقّ ایشان و طلب تأیید از ملکوت الهی و رجای تأثیر نفثات روح القدس مشغولیّتی ندارم از الطاف حضرت خفیّ الألطاف امیدوارم که یاران الهی در چنین زمانی سبب نورانیّت قلوب انسانی گردند و نفحۀ حیاتی بارواح بدمند که نتائج حمیده‌اش الی‌الأبد سبب شرف و منقبت عالم انسانی گردد هرچند در بعضی از ایالات غربی مثل کالیفورنیا و اورگن و واشنگتن و کلورادو نفحات قدس منتشر گشته و نفوس کثیری از چشمۀ حیات ابدیّه بهره و نصیب گرفته و برکت آسمانی یافته‌ و جامی سرشار از خمر محبّت اللّه نوشیده‌ و آهنگ ملأ اعلی شنیده ولی در ایالات نیومکزیکو - وایومینگ - منتانا - آیداهو - یوتا - اریزونا و نوادا سراج محبّت اللّه چنانچه باید و شاید نیفروخته و ندای ملکوت الهی بلند نگشته حال اگر ممکن است شما در این قضیّه همّتی نمائید یا خود بنفسه و یا کسان دیگر را انتخاب کنید و بآن ایالات بفرستید زیرا الآن آن ایالات نظیر جسم مرده است تا نفحۀ حیات در آن بدمند و جان آسمانی بآنان بخشند چون ستاره در آن افق بدرخشند تا انوار شمس حقیقت آن ایالات را نیز روشن نماید

در قرآن میفرماید انّ اللّه ولیّ الّذین آمنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور یعنی خدا مؤمنین را دوست میدارد لهذا آنان را از ظلمات نجات داده در عالم نور میآورد

در انجیل شریف میفرماید که باطراف جهان روید و نداء بملکوت اللّه نمائید حال وقت آنست که شما باین خدمت عظمی قیام کنید و سبب هدایت جمّ غفیری گردید تا باین سبب انوار صلح و سلام جمیع آفاق را روشن و منوّر نماید و عالم انسانی راحت و آسایش یابد

در ایّامی که در امریک بودم در جمیع مجامع فریاد زدم و ناس را بترویج صلح عمومی دعوت کردم بتصریح گفتم که قطعۀ اروپ مانند جبّه‌خانه شده و موقوف بیک شراره است و این عنقریب در سنین آینده دو سال بعد آنچه در کتاب مکاشفات یوحنّا و کتاب دانیال ذکر شده تحقّق خواهد یافت و چنین شد و این قضیّه در جریدۀ سانفرانسیسکو بولتین مورّخۀ ١٢ اکتوبر ١٩١٢ مندرج گردیده مراجعت کنید تا حقیقت حال ظاهر و آشکار گردد و بدانید که حال وقت نشر نفحاتست

همّت انسان باید آسمانی باشد یعنی مؤیّد بتأییدات الهی تا سبب نورانیّت عالم انسانی گردد

عبدالبها عباس