کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

١

لوح بافتخار احبّای ایالات شمال شرقی

لوح مبارکی است که صبح یکشنبه ٢۶ مارچ ١٩١۶ در بهجی در اطاق مبارک بافتخار احبّای ٩ ایالات شمال شرقی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای منادیان آسمانی

ایّام نوروز است همیشه بیاد آن یاران مهربان هستم و از درگاه احدیّت طلب تأیید و توفیق مینمایم تا آن جمع مانند شمع در اقالیم امریک برافروزند و نور محبّت اللّه در قلوب روشن نمایند تا انوار تعالیم آسمانی خطّۀ امریک را مانند این فضای نامتناهی بنجوم هدایت کبری روشن و مزیّن فرماید

ایالات شمال شرقی در ساحل اتلانتیک مثل ایالات مین - نیوهامشایر - ماساچوست - رود آیلند - کننکتیکت - ورمنت - پنسیلوانیا - نیوجرزی و نیویورک در بعضی این ایالات احبّائی موجود ولی در بعضی شهرهای این ایالات هنوز نفوسی بانوار ملکوت روشن نشده‌اند و از تعالیم آسمانی خبر ندارند لهذا از برای هر یک از شماها اگر ممکن باشد که بآن شهرها بشتابید و چون ستاره‌ها بنور هدایت کبری برافروزید خداوند میفرماید و تری الأرض هامدة فاذا انزلنا علیها المآء اهتزّت و ربت و انبتت من کلّ زوج بهیج میفرماید زمین خاک سیاهست چون فیض ابر بهاری ببارد آن خاک سیاه باهتزاز آید و گلهای رنگارنگ برویاند یعنی نفوس انسانی چون از عالم طبیعت است مانند خاک سیاهست چون فیض آسمانی برسد و تجلّیات نورانی هویدا گردد باهتزاز و حرکت آید و از ظلمات طبیعت رهائی یابد و گلهای اسرار الهی برویاند پس باید انسان سبب نورانیّت عالم انسانی گردد و تعالیمی که در کتب مقدّسه بوحی الهی نازل ترویج دهد در انجیل شریف میفرماید بشرق و غرب سفر کنید و جمیع را بنور هدایت کبری روشن نمائید تا از حیات ابدی بهره و نصیب گیرند الحمد للّه ایالات شمال شرقی در نهایت استعداد است و چون زمین پرقوّتست باران فیوضات الهی نازل گردد حال باید شما دهقان آسمانی گردید و تخم پاک بیفشانید هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخم تعالیم آسمانی فیض و برکتش نامحدود و در ممرّ قرون و اعصار متّصل خرمنها تشکیل کند در اسلاف ملاحظه نمائید که در ایّام مسیح نفوس مؤمن ثابت معدود قلیلی بودند ولی چنان برکت آسمانی نازل شد در سنین معدوده جمّ عظیمی بظلّ انجیل درآمدند در قرآن میفرماید که یک حبّه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد یعنی یک دانه هفتصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف میفرماید چه بسیار واقع که نفس مبارکی سبب هدایت مملکتی شد حال نظر باستعداد و قابلیّت خویش نباید نمائیم بلکه نظر بعنایت و فیوضات الهیّه در این ایّام نمائیم که قطره حکم دریا یابد و ذرّه حکم آفتاب جوید

عبدالبهاء عباس