کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

٣

لوح بافتخار احبّای ایالات مرکزی

لوح مبارکیست که صبح چهارشنبه ٢٩ مارچ ١٩١۶ در بهجی بافتخار احبّای ١٢ ایالات مرکزی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای نفوس آسمانی ای محافل روحانی ای مجامع ربّانی

هرچند مدّتیست که در تحریر رسائل تأخیر شد و این بجهت صعوبت ارسال و مرسول بود حال چون اندکی سهولت حاصل لهذا بتحریر این مختصر پرداختم تا دل و جان بیاد یاران روح و ریحان یابد همواره این آواره بدرگاه حضرت احدیّت تضرّع و زاری مینماید و یاران را عون و عنایت و تأییدات آسمانی طلبد همیشه در خاطرید فراموش نشده و نخواهید شد از الطاف حضرت پروردگار امیدوارم که روز بروز بر ایمان و ایقان و ثبوت و استقامت بیفزائید و سبب انتشار نفحات قدس گردید

هرچند در ایالات ایلی‌نوا و ویسکنسن و اوهایو و میشیگان و مینزتا احبّا الحمد للّه موجود و در نهایت ثبوت و رسوخ محشور شب و روز جز نشر نفحات الهی مقصدی ندارند و بغیر از ترویج تعالیم آسمانی مرادی نه مانند شمعها بنور محبّت اللّه روشنند و بمثابۀ طیور شکور در ریاض معرفت اللّه بالحان روح‌بخش تغنّی مینمایند ولی در ایندییانا - آیووا - میسوری - نرث داکوتا - سوث داکوتا - نبراسکا و کانساس در این ایالات عبور و مرور احباب قلیل و آن طوری که باید و شاید نداء بملکوت الهی نگشته و اعلان وحدت عالم انسانی نشده و نفوس مبارکی و مبلّغین منقطعی بآن صفحات نرفته لهذا این ولایات هنوز افسرده است باید بهمّت یاران الهی در این ولایات نیز نفوسی مشتعل بنار محبّت اللّه شوند و منجذب بملکوت اللّه گردند تا آن اقالیم نیز روشن گردد و نسیم روح‌بخش گلشن ملکوت مشامّ اهالی را معطّر نماید لهذا اگر ممکن گردد نفوسی منقطع الی اللّه و منزّه و مقدّس بآن صفحات بفرستید اگر این نفوس در نهایت انجذاب باشند یقین است که در مدّتی قلیله نتائج عظیمه خواهد بخشید ابناء و بنات ملکوت مانند دهقان حقیقی هستند بهر خطّه و دیار که مرور نمایند جانفشانی کنند و تخم پاکی بیفشانند آن تخم پاک خرمنها تشکیل کند چنانچه در انجیل جلیل میفرماید چون تخم پاک در ارض طیّبۀ طاهره افشانده گردد فیض و برکت آسمانی حصول یابد امیدوارم که شما موفّق و مؤیّد گردید ابداً فتور در نشر تعالیم الهی نکنید روز بروز بر همّت و سعی و کوشش بیفزائید

عبدالبهاء عباس