کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

١۴

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ایالات متّحده و کانادا بعد از ظهر روز پنج‌شنبۀ ٨ مارچ ١٩١٧ در بالاخانۀ اسمعیل آقا در بیت مبارک حیفا از فم مرکز میثاق صادر گشت

هواللّه

ای نفوس آسمانی و ابناء و بنات ملکوت

خداوند در قرآن میفرماید و اعتصموا بحبل اللّه جمیعاً و لا تفرّقوا

هرچند در عالم امکان جهت جامعه بسیار که سبب الفت و اتّحاد بین بشر است مثلاً وطنیّت جهت جامعه است ملّیّت جهت جامعه است اتّحاد منافع جهت جامعه است وحدت سیاسیّه جهت جامعه است وحدت افکار جهت جامعه است و سعادت عالم انسانی بتأسیس و ترویج جهت جامعه است ولکن جمیع این تأسیسات فی‌الحقیقه اعراض است نه جوهر مجاز است نه حقیقت زیرا موقّت است نه مؤبّد چون موانع و وقایع عظیمه حاصل گردد این جامعیّت‌ها بکلّی از میان برود امّا جهت جامعۀ ملکوتی یعنی تأسیسات و تعلیمات الهی جهت جامعۀ ابدی است شرق و غرب را بهم ارتباط دهد وحدت عالم انسانی تأسیس نماید بنیان اختلاف براندازد بر جمیع جامعیّت‌ها غلبه کند مانند شعاع آفتاب ظلمات مستولی بر آفاق را بکلّی ازاله نماید حیات معنوی بخشد نورانیّت الهی جلوه نماید نفثات روح القدس معجزات آشکار کند خاور و باختر دست در آغوش یکدیگر شود جنوب و شمال هم‌عنان و هم‌افکار گردد مقاصد متضادّۀ متعارضه نماند نوایای مختلفه از میان برخیزد منازعۀ بقا زائل گردد خیمۀ وحدت عالم انسانی در قطب امکان سایه افکند پس جهت جامعه تعالیم الهی است که جامع جمیع مراتب است و شامل عموم روابط و ضوابط ضروریّه

ملاحظه کنید که اهل شرق و غرب در نهایت بیگانگی بودند حال چگونه آشنائی و یگانگی جستند اهل ایران کجا و اقصی بلاد امریکا کجا ببینید که قوّۀ آسمانی چه نفوذ عظیمی دارد که مسافت هزار فرسنگ حکم یک قدم یافته و شعوب مختلفه را که هیچ مناسبت و مشابهت بهمدیگر ندارند چگونه ارتباط و اتّحاد داده است للّه القدرة من قبل و من بعد انّ اللّه علی کلّ شیء قدیر

ملاحظه مینمائید که باران و حرارت و ضیاء شمس و لطافت نسیم چون جمع شود چه گلستانها تشکیل نماید این ریاحین و گلها و اشجار و گیاههای مختلفه را چگونه بیکدیگر ارتباط دهد و سبب زینت و حلاوت یکدیگر نماید حال وحدت فیض آفتاب و وحدت باران و وحدت نسیم چنان غلبه نموده که این اختلاف الوان و روائح و طعم‌ها سبب زینت و لطافت و حلاوت کلّ گشته و همچنین جهت جامعۀ الهی و فیض شمس حقیقت و نفثات روح القدس چون جمع گردد اختلاف شعوب و اختلاف اقالیم سبب رونق و زینت و حلاوت عالم انسانی گردد

لهذا احبّای الهی باید در عموم اقالیم امریکا بقوّۀ الهی سبب ترویج تعالیم آسمانی و تأسیس وحدت انسانی گردند تا هر یک از نفوس مهمّه قیام نمایند و در اطراف امریک نفخۀ حیات بدمند و جانی جدید بنفوس بخشند و بنار محبّت اللّه و ماء حیات و نفثات روح القدس نفوس را تعمید دهند تا ولادت ثانویّه تقرّر یابد در انجیل میفرماید المولود من الجسد جسد هو و المولود من الرّوح فهو روح

پس ای احبّای الهی بلاد متّحده و کانادا نفوس مهمّه‌ئی انتخاب نمائید و یا خود منقطع از راحت و آسایش دنیا شده بنفسه قیام نمائید و باقلیم آلاسکا و جمهوری مکزیکو و در جنوب مکزیکو یعنی امریکای مرکزی مثل گواتمالا - هوندوراس - سالوادر - نیکاراگوا - کستاریکا - پاناما و بلائیز و قطعۀ عظیمۀ امریکای جنوبی مثل آرژنتینا - یوروگوای - پاراگوای - برزیل - فرنچ گینا - دچ گینا - بریتیش گینا - ونزوئلا - کلمبیا - اکوادر - پرو - بولیوییا - چیلی و دستۀ جزائر وست اندیز مثل کوبا - های‌تی - پورتوریکو - جامیکا و سانتو دومینگو و دستۀ جزائر لسر انتیلیز و جزائر باهاما و جزائر برمودا و جزائر شرق و غرب و جنوب امریکای جنوبی مثل ترینیداد - فالکلند آیلندز - گالاپاگو آیلندز - جوآن‌فرناندز و توباگو سفر نمایند علی‌الخصوص در مدینۀ بهائیّه که در ساحل شرقی برزیل واقع است چون در قرون ماضیه اساساً این شهر به بهائیّه موسوم گشته هیچ شبهه‌ئی نیست که بالهام روح القدس بوده

لهذا احبّای الهی باید نهایت همّت را مبذول دارند و آهنگ الهی را در آن اقالیم بلند کنند و تعالیم آسمانی ترویج دهند و روح حیات ابدی بدمند تا آن کشور از پرتو فیوضات شمس حقیقت چنان روشن گردد که محسود و غبطۀ جمیع اقالیم گردد و همچنین جمهوری پاناما زیرا در آن نقطه خاور و باختر با یکدیگر اتّصال یافته و در میان دو محیط اعظم واقع این موقع در مستقبل بسیار مهم هر تعالیم که در آنجا تأسیس یابد شرق و غرب و جنوب و شمال را بیکدیگر ارتباط دهد

پس باید نیّت را خالص نمود و همّت را بلند کرد و قلوب عالم انسانی را بیکدیگر الفت داد و این مقصد جلیل جز بترویج تعالیم الهی که اساس ادیان مقدّسه است ممکن نه

ملاحظه کنید که ادیان مقدّسه چه خدمتی بعالم انسانی کرد دین تورات سبب عزّت و بزرگواری و ترقّی جمهور اسرائیل گشت نفثات روح القدس حضرت مسیح چگونه بین اقوام و طوائف مختلفۀ متنازعه الفت و اتّحاد بخشید و قوّۀ قدسیّۀ حضرت محمّد چگونه سبب اتّحاد و اتّفاق قبائل و عشائر مختلفۀ متقاتله در جزیرة العرب گردید که هزار عشیرت حکم عشیرت واحده یافت و جمیع نزاع و جدال از میان رفت کلّ متّحداً متّفقاً در ترقّیات مدنیّه کوشیدند و از ذلّت کبری رهائی یافته بعزّت ابدیّه رسیدند آیا هیچ جهت جامعه‌ئی اعظم از این در عالم وجود ممکن است در مقابل این جهت جامعۀ الهیّه جهت جامعۀ ملّیّت جهت جامعۀ وطنیّت جهت جامعۀ سیاسیّت و جهت جامعۀ افکار و آراء مثل ملعبۀ صبیان گردد

حال شما بکوشید که جهت جامعۀ ادیان مقدّسه که جمیع انبیا مبعوث بآن گشتند و روح تعالیم الهی است در جمیع اقالیم امریکا انتشار یابد تا هر یک مانند ستارۀ صبحگاهی از افق حقیقت بدرخشید و نورانیّت الهیّه بر ظلمات طبیعیّه غلبه نماید و عالم انسانی روشن گردد این است امر عظیم اگر بآن موفّق شوید جهان جهان دیگر گردد و روی زمین بهشت برین شود و تأسیسات ابدیّه گذاشته شود

هر نفسی که باطراف بتبلیغ رود در کوه و صحرا و خشکی و دریا دائماً این مناجات را تلاوت نماید

الهی الهی تری ضعفی و ذلّی و هوانی بین خلقک مع ذلک توکّلت علیک و قمت علی ترویج تعالیمک بین عبادک الأقویآء معتمداً علی حولک و قوّتک

ربّ انّی طیر کلیل الجناح اراد ان یطیر فی هذا الفضآء الّذی لا یتناها فکیف یمکن هذا الّا بعونک و عنایتک و تأییدک و توفیقک

ربّ ارحم ضعفی و قوّنی بقدرتک و ربّ ارحم عجزی ایّدنی بقوّتک و قدرتک

ربّ لو تؤیّد نفثات الرّوح اعجز الوری لبلغ المنی و تصرّف کیف یشآء کما ایّدت عبادک من قبل و کانوا اعجز خلقک و اذلّ عبادک و احقر من فی ارضک ولکن بعونک و قوّتک سبقوا اجلّآء خلقک و اعاظم بریّتک و کانوا ذباباً فاستنسروا و کانوا قنآءً فاستبحروا بفضلک و عنایتک و اصبحوا نجوماً ساطعةً فی افق الهدی و طیوراً صادحةً فی ایکة البقآء و اسوداً زائرةً فی غیاض العلم و النّهی و حیتاناً سابحةً فی بحور الحیاة برحمتک الکبری

انّک انت الکریم القویّ العزیز الرّحمن الرّحیم