کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

١٣

لوح بافتخار احبّای کانادا

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ایالات کانادا صبح چهارشنبه ٢١ فبرایر ١٩١٧ در اطاق جمال مبارک در بیت مبارک عکّا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ایالات کانادا نیوفوندلند - پرنس ادوارد آیلند - نووا اسکوشیا - نیوبرنزویک - کوبک - ساسکاچوان - مانی‌توبا - انتاریو - آلبرتا - بریتیش‌ کلمبیا - یوکان - ماکنزی - کیواتین - یونگاوا - جزائر فرانکلین و گرین‌لند علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

یاران مهربانا و اماء رحمانا

لن‌ تری فی خلق الرّحمن من تفاوت در قرآن عظیم میفرماید که در مخلوقات الهیّه تفاوتی نیست و از این مستفاد میشود که حتّی در اقالیم نیز تفاوتی نه ولی اقلیم کانادا مستقبلش بسیار عظیم است و حوادثش بینهایت جلیل مشمول نظر عنایت الهیّه خواهد گشت و مظهر الطاف سبحانیّه خواهد شد زیرا عبدالبهآء در سیر و سیاحت بآن دیار نهایت سرور در آن اقلیم یافت

بسیاری از نفوس تحذیر از سفر به منتریال نمودند که اهل آن اقلیم اغلب کاتولیک و در نهایت تعصّب مذهبی و مستغرق در تقالید هستند ابداً قوّۀ استماع نداء ملکوت اللّه ندارند و پردۀ تعصّب چنان چشم‌ها را فراگرفته که از مشاهدۀ آیات کبری محروم‌اند و تقالید در قلوب چنان تمکّن یافته که اثری از حقیقت نگذاشته اگر شمس حقیقت بتمام قوّت در آن اقلیم بدرخشد ابرهای تاریک تقلید چنان افق را احاطه نموده که مشاهدۀ انوار مستحیل و ممتنع است

ولی این روایات در عزم عبدالبهآء فتوری نیاورد توکّل بحقّ نموده توجّه به منتریال کرد چون بآن شهر رسید ملاحظه شد که ابواب مفتوح و قلوب در نهایت استعداد و قوّۀ معنویّۀ ملکوت الهی هر حائل و مانعی را از میان برده در مجامع و کنائس آن دیار بنهایت سرور نداء بملکوت اللّه نمود و تخمی افشاند که ید قدرت الهی آبیاری خواهد کرد البتّه آن تخم سبز و خرّم خواهد شد و خرمنهای عظیمه تشکیل خواهد داد در ترویج تعالیم الهیّه هیچ منازع و مجادلی نیافت احبّائی که در آن شهر بودند در نهایت روحانیّت و غایت انجذاب بنفحات اللّه و بهمّت امة‌اللّه مسس ماکسول جمعی از ابناء و بنات ملکوت در آن اقلیم مجتمع و محشور و روز بروز غلیان در ازدیاد بود مدّت اقامت چند روزی بود ولی نتائجش در مستقبل موفور دهقانی چون بخاک پاک رسد در اندک زمانی کشت عظیمی نماید لهذا امیدوارم که در آینده منتریال چنان بفوران آید که آوازۀ ملکوت از آن اقلیم جهانگیر گردد و نفثات روح القدس از آن مرکز بشرق و غرب امریک رسد

ای احبّای الهی نظر بقلّت خویش و کثرت اقوام ننمائید پنج دانه گندم سبب برکت آسمانی گردد و هزار خروار زوان هیچ اثر و ثمری ندهد یک شجر پرثمر سبب حیات جمعی شود و هزار جنگل اشجار بی‌ثمر نتیجه ندارد ریگ هامون بسیار ولی لآلی کم بدست آید یک لؤلؤ بهتر از هزار صحرای ریگ علی‌الخصوص که این لؤلؤ مظهر برکت الهی است عنقریب هزاران لآلی از آن بوجود آید آن لؤلؤ بهر ریگی همدم گردد آن را لؤلؤ نماید

لهذا دوباره نگاشته میشود که مستقبل کانادا بسیار عظیم است چه از حیثیّت ملک و چه از حیثیّت ملکوت مدنیّت و آزادی روز بروز تزاید خواهد نمود هم‌چنین سحاب ملکوتی تخم هدایتی که در آنجا کشته شده آبیاری کند پس آرام نگیرید راحت مطلبید بلذائد این جهان فانی آلوده مشوید از هر قیدی آزاد گردید بجان و دل بکوشید که در ملکوت الهی تمکّن تام یابید کنز آسمانی بدست آرید روز بروز روشنتر شوید و در درگاه احدیّت مقرّب‌تر گردید مظهر فیوضات الهی شوید و مطلع انوار نامتناهی اگر ممکن است مبلّغین بسائر ولایات کانادا ارسال دارید و همچنین به گرین‌لند و بلاد اسکیموها مبلّغین بفرستید

این نفوس مبلّغین باید این ثیاب قدیم را بکلّی بیفکنند و قمیص جدیدی پوشند چنانچه حضرت مسیح میفرماید تولّد ثانی یابند یعنی همچنان که در دفعۀ اولی از رحم مادر تولّد یافتند این دفعه از عالم طبیعت تولّد یابند همچنان که از عالم رحم بیخبر ماندند از عالم طبیعت نیز بی‌خبر گردند بماء حیات و نار محبّت اللّه و روح القدس تعمید گردند بجزئی طعامی قناعت کنند و از مائدۀ آسمانی تناول نمایند از هوی و هوس بکلّی فراغت یابند ممتلئ از روح گردند بنفس پاک سنگ را لعل بدخشان نمایند و خزف را صدف کنند و مانند ابر بهاری خاک سیاه را گلشن و گلزار نمایند کور را بینا کنند کر را شنوا نمایند مرده را زنده کنند و افسرده را روشن و درخشنده نمایند

و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

اللّهمّ یا الهی هؤلآء عباد انجذبوا بنفحات رحمانیّتک و اشتعلوا بالنّار الموقدة فی شجرة فردانیّتک و قرّت اعینهم بمشاهدة لمعات النّور فی طور احدیّتک

ربّ اطلق لسانهم بذکرک بین بریّتک و انطقهم بالثّنآء علیک بفضلک و عنایتک و ایّدهم بجنود من ملائکتک و اشدد ازورهم علی خدمتک و اجعلهم آیات الهدی بین خلقک

انّک انت المقتدر المتعالی الغفور الرّحیم

ناشرین نفحات اللّه هر روز صبحی این مناجات را تلاوت نمایند

الهی الهی تری هذا الضّعیف یتمنّی القوّة الملکوتیّة و هذا الفقیر یترجّی کنوزک السّماویّة و هذا الظّمآن یشتاق معین الحیاة الأبدیّة و هذا العلیل یرجو شفآء الغلیل برحمتک الواسعة الّتی اختصصت بها عبادک المختارین فی ملکوتک الأعلی

ربّ لیس لی نصیر الّا انت و لا مجیر الّا انت و لا معین الّا انت ایّدنی بملائکتک علی نشر نفحات قدسک و بثّ تعالیمک بین خیرة خلقک

ربّ اجعلنی منقطعاً عن دونک متشبّثاً بذیل عنایتک مخلصاً فی دینک ثابتاً علی محبّتک عاملاً بما امرتنی به فی کتابک

انّک انت المقتدر العزیز القدیر