کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

١١

لوح بافتخار احبّای ایالات مرکزی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ١٢ ایالات مرکزی ایالات متّحده قبل از ظهر پنج‌شنبه ٨ فبرایر ١٩١٧ در اطاق جمال مبارک در بیت مبارک عکّا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ١٢ ایالات مرکزی ایالات متّحده می‌شیگان - ویسکنسن - ایلی‌نوا - ایندییانا - اوهایو - مینزتا - آیووا - میسوری - نورث داکوتا - سوث داکوتا - نبراسکا - کانساس علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

در قرآن عظیم میفرماید یختصّ برحمته من یشآء

ای احبّای قدیم و یاران ندیم

این دوازده ولایات مرکزی ایالات متّحده بمنزلۀ قلب آمریک است و قلب مرتبط بجمیع اعضا و اجزاء انسان اگر قلب قویّ گردد جمیع اعضا قوّت یابد و اگر قلب ضعیف باشد جمیع ارکان مبتلا به ضعف گردد

حال الحمد للّه شیکاغو و اطراف آن از بدایت نشر نفحات اللّه قلب پرقوّتی بوده لهذا بعون و عنایت الهیّه باموری عظیمه موفّق شده

اوّلاً اینکه ندای بملکوت در بدایت از شیکاغو بلند شد و این مزیّت عظیمه‌ایست که در قرون و اعصار آتیه مدار افتخار شیکاغو است

ثانیاً آنکه نفوسی بنهایت ثبات و استقامت در آن خطّۀ مبارکه باعلاء کلمة اللّه برخاستند و الی‌الآن قلب را از هر فکری منزّه و مقدّس میدارند و بترویج تعالیم الهیّه مشغولند و ندای تحسین متتابعاً از ملکوت اعلی بلند است

ثالثاً آنکه در سفر به آمریک بکرّات و مرّات عبدالبهآء به شیکاغو مرور نمود و با یاران الهی همدم گشت مدّت مدیده در آن شهر اقامت نمود و شب و روز بذکر حقّ مشغول و ندا بملکوت الهی مینمود

رابعاً آنکه آنچه تا بحال تأسیس در شیکاغو گردید باطراف و اکناف سرایت نمود چنانکه آنچه در قلب ظهور و بروز نماید بجمیع اعضا و اجزاء سرایت یابد

خامساً آنکه اوّل مشرق‌الأذکار در آمریک در شیکاغو تأسیس یافت و این شرف و منقبتی است که بی‌پایان است البتّه از این مشرق‌الأذکار هزاران مشرق‌الأذکار تولّد خواهد یافت و امثال ذلک

نظیر محافل عمومیّۀ سالیانه و تأسیس نجم باختر و انجمن طبع رسائل و الواح و نشر آن در جمیع صفحات آمریک و استعدادی که الآن بجهت احتفال و نمایش قرن ذهبی ملکوت اللّه میشود امیدوارم که این احتفال و این نمایش در نهایت اتقان گردد چنانکه نداء بکلمۀ توحید لا اله الّا اللّه و کلّ الأنبیآء از ابتدا تا خاتم رسل کلّهم علی الحقّ من عند اللّه بلند گردد علم وحدت عالم انسانی بلند شود و آهنگ صلح عمومی گوشزد شرق و غرب گردد جمیع راهها صاف و مستقیم شود جمیع قلوب منجذب بملکوت اللّه گردد و خیمۀ توحید در قطب آمریکا افراخته شود و نغمۀ محبّت اللّه جمیع اقوام و ملل را بوجد و طرب آرد و روی زمین جنّت ابدی شود ابرهای تاریک متلاشی گردد و شمس حقیقت بنهایت اشراق بدرخشد

ای یاران الهی بجان و دل بکوشید تا الفت و محبّت و اتّحاد و اتّفاق بین قلوب حاصل شود جمیع نوایا نیّت واحد گردد و همۀ آهنگها آهنگ واحد شود قوّۀ روح القدس چنان غلبه نماید که بر جمیع قوای عالم طبیعت مستولی شود کار این کار عظیم است اگر بآن موفّق شویم تا آمریک مرکز سنوحات رحمانیّه گردد و سریر ملکوت الهی در نهایت حشمت و جلال استقرار یابد

این جهان فانی در اندک زمانی بر حالت واحده نماند آناً فآناً در تغیّر و تبدّل است هر بنیانی ویران گردد هر عزّت و شکوهی محو و زائل شود لکن ملکوت اللّه باقی و عزّت و حشمت ملکوتی الی‌الأبد برقرار لهذا در نزد انسان عاقل حصیر در ملکوت اللّه بر سریر سلطنت دنیا تفوّق دارد

دائماً سمع و بصر من متوجّه ایالات مرکزیّه است بلکه آهنگی از نفوسی مبارکه بسمع رسد نفوسی که مشارق محبّت اللّه‌اند و نجوم افق تنزیه و تقدیس این جهان ظلمانی را روشن کنند و این عالم مرده را زنده نمایند سرور عبدالبهآء باین است امیدوارم که بآن موفّق گردید

پس باید نفوسی در نهایت انقطاع و از نقائص عالم طبیعت مبرّا و از تعلّق باین دنیا مقدّس و بنفخۀ حیات ابدیّه زنده با قلبی نورانی و روحی آسمانی و انجذابی وجدانی و همّتی ملکوتی و لسانی ناطق و بیانی واضح باطراف ایالات مرکزی بشتابند و در هر شهر و قریه‌ئی بوصایا و نصایح الهی پردازند نفوس را هدایت کنند و وحدت عالم انسانی ترویج نمایند و آهنگ صلح عمومی را چنان بنوازند که هر کری شنوا گردد و هر افسرده‌ئی برافروزد و هر مرده‌ئی حیات ابدی یابد و هر کاهلی نشاط جوید و یقین است که چنین گردد و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

ناشرین نفحات اللّه این مناجات را در هر صباح تلاوت نمایند

ربّ ربّ لک الحمد و الشّکر بما هدیتنی سبیل الملکوت و سلکت بی هذا الصّراط المستقیم الممدود و نوّرت بصری بمشاهدة الأنوار و اسمعتنی نغمات طیور القدس من ملکوت الأسرار و اجتذبت قلبی بمحبّتک بین الأبرار

ربّ ایّدنی بروح القدس حتّی انادی باسمک بین الأقوام و ابشّر بظهور ملکوتک بین الأنام

ربّ انّی ضعیف قوّنی بقدرتک و سلطانک و کلیل اللّسان انطقنی بذکرک و ثنائک و ذلیل عزّزنی بالدّخول فی ملکوتک و بعید قرّبنی بعتبة رحمانیّتک ربّ اجعلنی سراجاً وهّاجاً و نجماً بازغاً و شجرةً مبارکةً مشحونةً بالأثمار مظلّلةً فی هذا الدّیار انّک انت العزیز المقتدر المختار