کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

٧

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

لوح مبارکیست که صبح سه‌شنبۀ یازدهم آوریل ١٩١۶ در بهجی بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا صادر گشته

هواللّه

ای بهائیان حقیقی امریک

شکر حضرت مقصود را که موفّق بر نشر تعالیم الهی در آن خطّۀ وسیعه شدید و نداء ملکوت اللّه در آن دیار بلند کردید و بشارت بظهور ربّ الجنود و حضرت موعود دادید الحمد للّه موفّق شدید و در این مقصد مؤیّد گشتید این صرف از تأییدات ربّ الجنود و نفثات روح القدس است حال موفّقیّت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقریب خواهید دید که هر یک مانند ستاره‌های درّیّ درخشنده در آن افق نور هدایت بخشیدید و سبب حیات ابدیّۀ اهل امریک شدید

ملاحظه کنید که موفّقیّت حواریّون در زمان مسیح معلوم نبود و نفسی بآنان اعتنائی نداشت بلکه اذیّت و استهزا مینمودند بعد معلوم شد که حواریّون و نساء مؤمنات مثل مریم مجدلیّه و مریم امّ یعقوب چه تاج مرصّعی از جواهر زواهر هدایت بر سر نهاده بودند

همچنین موفّقیّت شما حال معلوم نه امیدوارم که بزودی موفّقیّت شما زلزله در آفاق اندازد لهذا عبدالبهآء را آرزو چنانست که مثل خطّۀ امریک در سائر قطعات عالم نیز موفّق و مؤیّد شوید یعنی صیت امر اللّه را بشرق و غرب رسانید و در جمیع قطعات خمسۀ عالم بشارت بظهور ملکوت ربّ الجنود دهید

این نداء الهی چون از خطّۀ امریک به اروپ و آسیا و افریک و استرالیا و جزائر پاسیفیک رسد احبّای امریک بر سریر سلطنت ابدیّه جلوس نمایند و صیت نورانیّت و هدایت ایشان بآفاق رسد و آوازۀ بزرگواریشان جهانگیر گردد پس باید جمعی زبان‌دان ناطق منقطع منزّه و مقدّس مملوّ از محبّت اللّه توجّه بسه دسته جزائر عظیمۀ دریای پاسیفیک مثل پولی‌نژیا - مایکرونژیا و میلانژیا و جزائری که متعلّق باین سه دسته است مثل نیوگینا - برنئو - ژاوا - سوماترا - جزائر فیلیپین جزائر سلیمان جزائر فیجی جزائر نیوهبرائیدیز جزائر لایلتی - نیوکالدونیا - بیزمارک آرشی‌پلیگو - سرام - سله‌بیز - جزائر فرندلی جزائر ساموا جزائر سوسایتی - لوآرشی‌پلیگو - مارکساس - جزائر هاوای جزائر کارولین جزائر مارشال جزائر جیلبرت جزائر ملوکا جزیرۀ تیمور و سائر جزائر نمایند و مسافرت کنند و بقلبی طافح بمحبّت اللّه و لسانی ناطق بذکر اللّه و دیده‌ئی متوجّه بملکوت اللّه ناس را بظهور ربّ الجنود بشارت دهند یقین بدانید که در هر محفلی داخل شوید در اوج آن محفل روح القدس موج میزند و تأییدات آسمانی جمال مبارک احاطه میکند

ملاحظه کنید که مس اگنس الکساندر بنت ملکوت کنیز عزیز جمال مبارک تنها بجزائر هاوای در جزیرۀ هونولولو رفت و حال در ژاپون بفتوحات مشغول است ملاحظه کنید که این دختر در جزائر هاوای چه‌ قدر موفّق شد جمعی را هدایت کرد

و مس نوبلاک تنها به آلمان رفت چه ‌قدر موفّق شد پس یقین بدانید که هر نفسی الیوم بنشر نفحات اللّه قیام نماید جنود ملکوت اللّه تأیید فرماید و الطاف و عنایات جمال مبارک احاطه کند

ایکاش از برای من میسّر میشد که پای پیاده ولو بکمال فقر بآن صفحات مسافرت مینمودم و نعره‌زنان در شهرها و دهات و کوه و بیابان و دریا یابهآءالأبهی میگفتم و ترویج تعالیم الهی مینمودم ولی حال از برای من میسّر نه لهذا در حسرتی عظیم هستم بلکه انشآءاللّه شماها موفّق گردید

الآن در جزائر هاوای بهمّت مس الکساندر جمعی بشاطی بحر ایمان وارد ملاحظه کنید که این چه سروریست و چه فرحی قسم بربّ الجنود اگر این دختر محترمه سلطنتی تأسیس میکرد آن سلطنت باین عظمت نبود این سلطنت سلطنت ابدیّه است و این عزّت عزّت سرمدیّه

بهمچنین در جزائر دیگر و قطعات دیگر مثل مملکت استرالیا و جزیرۀ نیوزیلند و جزیرۀ تاسمانیا و همچنین اگر به ژاپون و آسیای روسیّه و کوریا و چین و هند فرانسه و سیام و استریت ستلمنت و هندوستان و سیلان و افغانستان مبلّغینی بروند نتائج عظیمه خواهد بخشید اگر به چین و ژاپون ممکن شود هیئتی از زن و مرد مجتمعاً روند چه‌ قدر خوبست تا این رشتۀ محبّت محکم گردد و باین عبور و مرور تأسیس وحدت عالم انسانی نمایند و نداء بملکوت الهی کنند و نشر تعالیم الهی نمایند

و همچنین اگر ممکن شود سفری بقطعۀ افریقا نمایند و در جزائر کاناری و جزائر کیپ‌ورد و جزائر مادیریا و جزیرۀ رئونیون و سنت ‌هلنا و زنزبار و موریتوس و غیره و در آنجا نداء بملکوت اللّه نمایند و فریاد یابهآءالأبهی کنند و همچنین در جزیرۀ ماداگاسکار علم وحدت عالم انسانی بلند نمایند

کتب و رسائلی بلسانهای این ممالک و جزائر یا ترجمه نمایند و یا تألیف کنند و در این ممالک و جزائر نشر دهند

میگویند در جنوب افریقا معدن الماس پیدا شده این معدن هرچند پرقیمت است ولی سنگ است بلکه انشآءاللّه معدن انسان پیدا شود و جواهر زواهر ملکوت بدست آید

باری این حرب جهانسوز نچنان آتش بقلوب زده که وصف داشته باشد در جمیع اقالیم عالم آرزوی صلح عمومی مضمر ضمائر است نفسی نمانده که آرزوی صلح و سلام ننماید استعداد عجیبی حاصل و این از حکمت بالغۀ الهی تا استعداد حاصل شود و علم وحدت عالم انسانی و اساس صلح عمومی و تعالیم الهی در شرق و غرب ترویج یابد

پس ای احبّای الهی همّت کنید و خلاصۀ تعالیم الهی را بعد از این حرب در جزائر بریطانیا و اقلیم فرانسه و آلمان و اطریش و مجر و روسیّه و ایطالیا و اسپانیا و بلجیک و سویسرا و نروج و سوید و دانمارک و هولند و پرتقال و رومانیا و سرب و جبل اسود و بلغاریا و یونان و اندورا و لیچ‌تنستاین و لوکسنبرگ و موناکو و سان ‌مارینو و جزائر بالریک و کرسیکا و ساردینیا و سیسیلی و قبرس و مالتا و کریت و آیسلند و فارو آیلند و شتلند آیلند و ارکنی آیلند و هبرائیدیز نشر دهید

در جمیع این ممالک مانند ستارۀ صبحگاهی از افق هدایت بدرخشید تا حال بسیار همّت نموده‌اید ولی من‌بعد هزار مرتبه بر همّت بیفزائید و در این ممالک و پای‌تخت‌ها و جزائر و محافل و کنائس نداء بملکوت ابهی کنید دائرۀ همّت باید وسیع گردد هر چه وسیعتر شود موفّقیّت بیشتر گردد

ملاحظه نمودید که عبدالبهآء در نهایت ضعف و ناتوانی در حالتی که بیمار بود ابداً طاقت حرکت نداشت با وجود این باکثر ممالک امریک و اروپ شتافت و در کنائس و محافل و مجامع بترویج تعالیم الهی پرداخت و نداء بظهور ملکوت ابهی نمود و ملاحظه نمودید که تأییدات جمال مبارک چگونه احاطه نمود از راحت و آسایش جسمانی و تن‌پروری و آلودگی باین دنیای فانی چه نتیجه‌ئی حاصل واضح است که انسان عاقبت خائب و خاسر گردد

پس باید از این افکار بکلّی چشم پوشید آرزوی حیات ابدیّه و علوّیّت عالم انسانی و ترقّیات ربّانی و فیوضات کلّیّۀ آسمانی و نفثات روح القدسی و اعلاء کلمة اللّه و هدایت من علی الأرض و ترویج صلح عمومی و اعلان وحدت عالم انسانی نمود کار اینست والّا باید با سائر وحوش و طیور باین حیات جسمانی که نهایت آمال حیواناتست پرداخت و مانند بهائم در روی زمین محشور شد

ملاحظه کنید که هر قدر انسان در دنیا تمکّن جوید و ثروت و سامان یابد بدرجۀ یک گاو نمیرسد زیرا این گاوهای پرواری در این صحرای وسیع جمیع چمن و دمن مرتع آنها و رودها و چشمه‌سارها ملک آنها هر چه بخورند منتهی نمیشود و این نعمت جسمانی را بنهایت سهولت بدست آرند

و از این بهتر زندگانی طیور است مرغی در بالای کوهی بر شاخۀ بلندی آشیانۀ بهتر از قصور ملوک لانه نموده هوا در نهایت لطافت آب در نهایت عذوبت منظر در غایت حلاوت ایّامی بسر میبرد و جمیع خرمنهای آن صحرا ثروت آن مرغ است و این را بدون زحمت مالک است انسان هر قدر ترقّی کند در دنیا بدرجۀ این مرغ نمیرسد پس معلوم شد که در امور دنیویّه هر قدر انسان بکوشد و خود را هلاک کند فراوانی و زندگانی یک مرغ کوچکی نیابد از این واضح و معلوم شد که انسان بجهت زندگانی این حیات دنیا خلق نشده است بلکه انسان بجهت فضائل نامتناهی و علوّیّت عالم انسانی و تقرّب درگاه الهی و جلوس بر سریر سلطنت ابدیّه خلق شده است

و علیکم البهآء الأبهی

هر نفس که بجهت تبلیغ سفر بهر طرفی نماید در سفر در بلاد غربت شب و روز این مناجات را تلاوت نماید

مناجات

الهی الهی ترانی والهاً منجذباً الی ملکوتک الأبهی و مشتعلاً بنار محبّتک بین الوری و منادیاً بملکوتک فی هذه الدّیار الشّاسعة الأرجآء منقطعاً عمّا سواک متوکّلاً علیک تارکاً الرّاحة و الرّخآء بعیداً عن الأوطان هائماً فی هذه البلدان غریباً طریحاً علی التّراب خاضعاً الی عتبتک العلیا خاشعاً الی جبروتک العظمی مناجیاً فی جنح اللّیال و بطون الأسحار متضرّعاً مبتهلاً فی الغدوّ و الآصال حتّی تؤیّدنی علی خدمة امرک و نشر تعالیمک و اعلآء کلمتک فی مشارق الأرض و مغاربها

ربّ اشدد ازری و وفّقنی علی عبودیّتک بکلّ القوی و لا تترکنی فریداً وحیداً فی هذه الدّیار

ربّ آنسنی فی وحشتی و جالسنی فی غربتی

انّک انت المؤیّد لمن تشآء علی ما تشآء و انّک انت القویّ القدیر