کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

٢

لوح بافتخار احبّای ایالات جنوبی

لوح مبارکیست که صبح دوشنبه ٢٧ مارچ ١٩١۶ در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار احبّای ١۶ ایالات جنوبی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای منادیان بملکوت اللّه

چند روز پیش بآن یاران الهی نامه نگاشته گشت ولی چون این ایّام عید نوروز است لهذا بیاد شما افتادیم و تهنیت عید نوروز مینمائیم جمیع ایّام مبارکست ولکن این عید عید ملّی ایرانست چند هزار سالست که این عید گرفته میشود ولی فی‌الحقیقه هر روزی را که انسان بیاد خدا و نشر نفحات اللّه و ندای بملکوت اللّه پردازد آن روز عید مبارکست الحمد للّه شما شب و روز بخدمت ملکوت اللّه و ترویج دین اللّه مشغول و مألوف لهذا جمیع ایّام شما اعیاد است و البتّه عون و عنایت الهیّه بشما خواهد رسید و قوای الهیّه و نفثات روح القدس تأیید شما خواهد کرد

در ایالات جنوبی ایالات متّحده یاران قلیلند یعنی دلاور - ماریلند - ویرجینیا - وست ویرجینیا - نرث کارلاینا - سوث کارلاینا - جورجیا - فلوریدا - آلاباما – می‌سی‌سی‌پی - تنسی - کانتاکی - لویزییانا - آرکانسا - اکلاهاما - تکساس لهذا باید نفوس مبارکی بآنجاها بروید و یا بفرستید تا آن نفوس در آن صفحات مردم را بشارت بملکوت آسمان دهند یکی از مظاهر مقدّسه بنفوس مؤمنه میفرماید اگر انسان سبب روشنائی نفسی گردد بهتر از ثروت بی‌پایانست یا علی لئن یهدی اللّه بک نفساً خیر لک من حمر النّعم و همچنین در انجیل میفرماید باطراف عالم روید و بشارت بظهور ملکوت اللّه دهید و در قرآن میفرماید اهدنا الصّراط المستقیم یعنی بنما بما راه راست

باری امیدوارم که در این خصوص همّت عظیمه نمائید و یقین است که مؤیّد و موفّق خواهید گشت نفسی که بحقائق و معانی ظهور ملکوت بشارت دهد مانند دهقانی ماند که تخم پاک در زمین پاک افشاند و ابر نیسانی فیض باران مبذول دارد البتّه در نزد سرور قریه سرفراز گردد و خرمنها تشکیل نماید

پس ای یاران الهی وقت را غنیمت شمرید و بتخم‌افشانی پردازید تا برکت آسمانی و موهبت رحمانی یابید و علیکم البهآء الأبهی

عبدالبهاء عباس